PRIVACYVERKLARING WILLEMEN

1. Wie zijn wij?

- NV Willemen Groep, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0466.256.432.

- NV BCS Investissement (Willemen Real Estate), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0441.436.112

Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, verkoop en verhuring van onroerende goederen en projecten, ontwikkeld door onszelf en/of derden.

Deze Privacyverklaring is van toepassing bij iedere gebruiker van de website www.willemen-realestate.be en al haar sub-sites of sites van verbonden ondernemingen (hierna “Website”) aangeboden door NV Willemen Groep of NV BSC Investissement.


2. Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, en doen dat steeds met naleving van alle toepasselijke wetgeving. Om u in te lichten over hoe we precies met deze persoonsgegevens omgaan, vindt u hieronder een overzicht van alle informatie. Meestal verkrijgen wij deze gegevens rechtstreeks van U, maar in bepaalde gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens van derden ontvangen.
Overeenkomstig de nieuwe privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) wensen wij u te informeren over wat we doen met uw gegevens die wij via onze Website of sociale media (enz.) verzamelen.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die ons wordt overgedragen via elektronische middelen. Deze informatie kan zowel verzameld worden door middel van de invulformulieren op onze Website als via de informatie die u ons verstrekt via email. De informatie die wij bekomen via social media (zoals Facebook, Linkedin, Twitter enz) valt eveneens onder deze privacyverklaring, voor zover deze in overeenstemming is met het privacybeleid van de betrokken websites of social media, die in zoverre zij ervan afwijken, voorrang hebben op deze privacyverklaring.


3. U wenst ons te contacteren?

Voor vragen en/of opmerkingen kan u ons steeds contacteren, als volgt:

- Tel: 015/560.930
- Email: communicatie@willemen.be
- Adres: Boerenkrijgstraat 133 – 2800 Mechelen
- Website: www.willemen-realestate.be

Contactgegevens inzake GDPR: communicatie@willemen.be


4. Welke gegevens verzamelen wij, om welke reden doen wij dit en hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Alle verwerkingen, hetzij als bezoeker van de website, hetzij als klant van ons bedrijf, gebeuren op de wijze zoals hierna zal worden beschreven.

Wij verwerken van U de volgende gegevens:
- naam, adres, emailadres, telefoon
- persoonlijke voorkeuren en/of interesses in het kader van de door ons aangeboden dienstverlening m.b.t. onroerende goederen

Wij verwerken uw gegevens als klant, bezoeker van de website, lid van ons bedrijf enz. voor de volgende doeleinden:

- het voorbereiden van een overeenkomst (onderhandelingen, opstellen offerte, …),
- het afsluiten van de overeenkomst,
- het uitvoeren van een overeenkomst,
- uitschrijven van facturatie,
- opvolging van betalingsverkeer,
- de klantenservice na uitvoering van de overeenkomst
- het informeren omtrent acties etc. die een aanvulling kunnen vormen op de overeenkomst die wij met u afsluiten, dan wel op de contacten dier tussen u en ons bedrijf zijn geweest,
- het informeren van u als klant en/of geïnteresseerde omtrent aanbiedingen die u kunnen interesseren, verzenden van nieuwsbrief, wedstrijden enz,
het prospecteren van u als klant en/of geïnteresseerde en de op onze dienstverlening afgestelde commerciële acties van onze partners


Wij verwerken deze gegevens meer bepaald als volgt:
Bent u klant of lid van het bedrijf? De door ons verzamelde gegevens zijn noodzakelijk in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst. Zonder die gegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren. Uw gegevens zullen in dat kader door ons worden verwerkt en desgevallend worden doorgegeven aan verwerkers, wiens tussenkomst noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
Bovendien behouden wij ons het recht voor uw gegevens te gebruiken in het kader van direct marketing. Dit gebeurt op grond van uw toestemming en/of ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, t.w. voorbereiding van eventuele overeenkomsten, verdere opvolging van onze contacten enz. Via deze direct marketing bezorgen wij u informatie en aanbiedingen die u kunnen interesseren. De gegevens die wij hiervoor gebruiken, werden rechtstreeks van u bekomen en worden behoudens anders vermeld in deze privacyverklaring, niet doorgegeven aan derden, uitgezonderd de verwerkers die worden ingeschakeld ter uitvoering van deze direct marketing.
Evenzo mogen wij op grond van uw toestemming en/of ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, de gegevens die wij bekwamen, gebruiken om klanten te prospecteren, en deze gegevens desgevallend ook doorgegeven aan onze (commerciële) partners voor commerciële doeleinden, zodat zij u kunnen contacteren met relevante informatie, aanbiedingen, enz. die u mogelijks interesseren.
Bent u gebruiker van de website en/of schreef u uitdrukkelijk in op onze nieuwsbrief en/of één van onze (online) diensten? Naast de bepalingen in onze Cookie-verklaring, verwerken wij uw gegevens op basis van toestemming, dan wel op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, zoals hierna gespecifieerd. Deze gegevens worden door ons gebruikt in het kader van ons databankbeheer, waarbij uw gegevens nodig zijn m.h.o. verdere opvolging van onze onderlinge contacten, en tevens worden gebruikt in het kader van prospectie.
Op grond van uw toestemming en/of ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, mogen wij de gegevens die wij bekwamen, gebruiken om klanten en bezoekers van de website of andere informatiekanalen te prospecteren, en deze gegevens desgevallend ook doorgegeven aan onze (commerciële) partners voor commerciële doeleinden, zodat zij u kunnen contacteren met relevante informatie, aanbiedingen, enz. die u mogelijks interesseren.
Bovendien behouden wij ons het recht voor uw gegevens te gebruiken in het kader van direct marketing. Dit gebeurt op grond van de toestemming die wij uitdrukkelijk bekwamen bij het gebruik van de website (invulformulieren) , dan wel op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, in het kader van een mogelijk te sluiten overeenkomst, dan wel voor verdere mogelijke opvolging van onze onderlinge contacten. Via deze direct marketing bezorgen wij u informatie en aanbiedingen die u kunnen interesseren, en dit ter voorbereiding van een overeenkomst en/of verdere opvolging van onze potentiële samenwerking. De gegevens die wij hiervoor gebruiken, werden rechtstreeks van u bekomen en worden behoudens anders vermeld in deze privacyverklaring, niet doorgegeven aan derden, uitgezonderd de verwerkers die worden ingeschakeld ter uitvoering van deze direct marketing.
Onverminderd de rechten zoals verder beschreven, heeft u in alle gevallen alleszins steeds het recht uw toestemming in te trekken op eenvoudig verzoek, dit door een email te verzenden naar realestate@willemen.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval wordt u uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen. (zie tevens verder)
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de afhandeling van onze klant – verhouding en/of contacten. Bij afloop hiervan, dan wel bij gebreke aan klant-verhouding, worden uw gegevens maximaal 10 jaar bewaard, aangezien dit de uiterste verjaringstermijn is voor contractuele vorderingen naar Belgisch recht.
Wij wijzen u er op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. We spannen ons ook in om uw persoonsgegevens te updaten en bij te werken om hun nauwkeurigheid te behouden.


5. Waar bewaren wij uw gegevens en wie heeft toegang tot de gegevens die wij verwerken?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server en CRM-systeem, doch verdere verwerking van uw gegevens kan gebeuren op de computer, laptops, gsm van onze medewerkers, en dit in het kader van de doeleinden zoals bepaald bij artikel 4.
Uw gegevens worden, behoudens toepassing van artikel 4 of andere uitzonderingen, zoals vermeld in deze privacyverklaring, niet doorgegeven aan derden.
De toegang tot onze gegevensdatabank is beperkt en de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te garanderen. Personen die toegang hebben tot onze gegevensdatabank zijn gehouden tot confidentialiteit.
Wij zullen steeds zo goed mogelijk uw persoonsgegevens beschermen tegen ongerechtvaardigde toegang, gebruik, vernietiging enz.: we maken daarbij gebruik van redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. De inspanningen die wij doen, eisen wij eveneens van onze leveranciers.
In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de EU: indien wij dit toch zouden voorzien dan berichten van u hiervan.


6. Wat zijn mijn rechten?

De GDPR voorziet voor u als gebruiker van deze website een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven).
Het betreft o.m.

- Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend. Wij behouden ons het recht voor u om veiligheidsredenen te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen. We sturen u de informatie per e-mail, tenzij u specifiek om de informatie vraagt per post of wanneer een e-mail niet mogelijk is wegens technische omstandigheden.

- Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

- Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de GDPR. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst, instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Wij hebben tevens de mogelijkheid om uw gegevens te verwijderen. Omstandigheden waarin wij uw gegevens kunnen verwijderen:

- We verwerken u gegevens niet meer of hebben deze niet langer nodig.
- U trekt uw toestemming voor verwerking in
- U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie verder)
- U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie verder)
- Er is een wettelijke verplichting
- Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.


- Recht op data-portabiliteit: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of door te sturen aan een andere controller en/of verantwoordelijk voor de verwerking

- Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

- Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken, of wanneer zulks toch noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze dus alleen maar naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd.

- Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan deze rechten uitvoeren door zich te wenden naar: communicatie@willemen.be

Indien u meent dat wij niettegenstaande onze inspanningen, toch niet in staat waren om uw verzoek optimaal te behandelen, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl/contact.


7. Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacy policy vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 25 mei 2018. We behouden ons het recht voor om deze policy op elk moment te wijzigen en/of bij te werken.

+32 477 04 00 04