Wij zijn steeds op zoek naar projectgronden voor nieuwe projecten. Beschikt u over grond of heeft u informatie? Contacteer ons

Privacyverklaring Willemen Real Estate
 

PRIVACYVERKLARING WILLEMEN

1. Wie zijn wij?

 • NV Willemen Groep, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0466.256.432.
 • NV BCS Investissement (Willemen Real Estate), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0441.436.112

Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, verkoop en verhuring van onroerende goederen en projecten, ontwikkeld door onszelf en/of derden.

Deze Privacyverklaring is van toepassing bij iedere gebruiker van de website www.willemen-realestate.be en al haar sub-sites of sites van verbonden ondernemingen (hierna “Website”) aangeboden door NV Willemen Groep of NV BSC Investissement.

 

2. Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, en doen dat steeds met naleving van alle toepasselijke wetgeving. Om u in te lichten over hoe we precies met deze persoonsgegevens omgaan, vindt u hieronder een overzicht van alle informatie. Meestal verkrijgen wij deze gegevens rechtstreeks van U, maar in bepaalde gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens van derden ontvangen.

Overeenkomstig de nieuwe privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) wensen wij u te informeren over wat we doen met uw gegevens die wij via onze Website of sociale media (enz.) verzamelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die ons wordt overgedragen via elektronische middelen. Deze informatie kan zowel verzameld worden door middel van de invulformulieren op onze Website als via de informatie die u ons verstrekt via email. De informatie die wij bekomen via social media (zoals Facebook, Linkedin, Twitter enz) valt eveneens onder deze privacyverklaring, voor zover deze in overeenstemming is met het privacybeleid van de betrokken websites of social media, die in zoverre zij ervan afwijken, voorrang hebben op deze privacyverklaring.

 

3. U wenst ons te contacteren?

Voor vragen en/of opmerkingen kan u ons steeds contacteren, als volgt:

Contactgegevens inzake GDPR:  realestate@willemen.be

 

4. Welke gegevens verzamelen wij, om welke reden doen wij dit en hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Alle verwerkingen, hetzij als bezoeker van de website, hetzij als klant van ons bedrijf, gebeuren op de wijze zoals hierna zal worden beschreven.

Wij verwerken van U de volgende gegevens:

 • naam, adres, emailadres, telefoon
 • persoonlijke voorkeuren en/of interesses in het kader van de door ons aangeboden dienstverlening m.b.t. onroerende goederen

Wij verwerken uw gegevens als klant, bezoeker van de website, lid van ons bedrijf enz. voor de volgende doeleinden:

 • het voorbereiden van een overeenkomst (onderhandelingen, opstellen offerte, …),
 • het afsluiten van de overeenkomst,
 • het uitvoeren van een overeenkomst
 • uitschrijven van facturatie
 • opvolging van betalingsverkeer
 • de klantenservice na uitvoering van de overeenkomst
 • het informeren omtrent acties etc. die een aanvulling kunnen vormen op de overeenkomst die wij met u afsluiten, dan wel op de contacten dier tussen u en ons bedrijf zijn geweest
 • het informeren van u als klant en/of geïnteresseerde omtrent aanbiedingen die u kunnen interesseren, verzenden van nieuwsbrief, wedstrijden enz.
 • het prospecteren van u als klant en/of geïnteresseerde en de op onze dienstverlening afgestelde commerciële acties van onze partners

Wij verwerken deze gegevens meer bepaald als volgt:

Bent u klant of lid van het bedrijf? De door ons verzamelde gegevens zijn noodzakelijk in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst. Zonder die gegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren. Uw gegevens zullen in dat kader door ons worden verwerkt en desgevallend worden doorgegeven aan verwerkers, wiens tussenkomst noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien behouden wij ons het recht voor uw gegevens te gebruiken in het kader van direct marketing. Dit gebeurt op grond van uw toestemming en/of ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, t.w. voorbereiding van eventuele overeenkomsten, verdere opvolging van onze contacten enz. Via deze direct marketing bezorgen wij u informatie en aanbiedingen die u kunnen interesseren. De gegevens die wij hiervoor gebruiken, werden rechtstreeks van u bekomen en worden behoudens anders vermeld in deze privacyverklaring,  niet doorgegeven aan derden, uitgezonderd de verwerkers die worden ingeschakeld ter uitvoering van deze direct marketing.

Evenzo mogen wij op grond van uw toestemming en/of ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, de gegevens die wij bekwamen, gebruiken om klanten te prospecteren, en deze gegevens desgevallend ook doorgegeven aan onze (commerciële) partners voor commerciële doeleinden, zodat zij u kunnen contacteren met relevante informatie, aanbiedingen, enz. die u mogelijks interesseren.

Bent u gebruiker van de website en/of schreef u uitdrukkelijk in op onze nieuwsbrief en/of één van onze (online) diensten? Naast de bepalingen in onze Cookie-verklaring, verwerken wij uw gegevens op basis van toestemming, dan wel op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, zoals hierna gespecifieerd. Deze gegevens worden door ons gebruikt in het kader van ons databankbeheer, waarbij uw gegevens nodig zijn m.h.o. verdere opvolging van onze onderlinge contacten, en tevens worden gebruikt in het kader van prospectie.

Op grond van uw toestemming en/of ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, mogen wij de gegevens die wij bekwamen, gebruiken om klanten en bezoekers van de website of andere informatiekanalen te prospecteren, en deze gegevens desgevallend ook doorgegeven aan onze (commerciële) partners voor commerciële doeleinden, zodat zij u kunnen contacteren met relevante informatie, aanbiedingen, enz. die u mogelijks interesseren.

Bovendien behouden wij ons het recht voor uw gegevens te gebruiken in het kader van direct marketing. Dit gebeurt op grond van de toestemming die wij uitdrukkelijk bekwamen bij het gebruik van de website (invulformulieren) , dan wel op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, in het kader van een mogelijk te sluiten overeenkomst, dan wel voor verdere mogelijke opvolging van onze onderlinge contacten. Via deze direct marketing bezorgen wij u informatie en aanbiedingen die u kunnen interesseren, en dit ter voorbereiding van een overeenkomst en/of verdere opvolging van onze potentiële samenwerking. De gegevens die wij hiervoor gebruiken, werden rechtstreeks van u bekomen en worden behoudens anders vermeld in deze privacyverklaring, niet doorgegeven aan derden, uitgezonderd de verwerkers die worden ingeschakeld ter uitvoering van deze direct marketing.

Onverminderd de rechten zoals verder beschreven, heeft u in alle gevallen alleszins steeds het recht uw toestemming in te trekken op eenvoudig verzoek, dit door een email te verzenden naar realestate@willemen.be,  mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval wordt u uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen. (zie tevens verder)

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de afhandeling van onze klant – verhouding en/of contacten. Bij afloop hiervan, dan wel bij gebreke aan klant-verhouding, worden uw gegevens maximaal 10 jaar bewaard, aangezien dit de uiterste verjaringstermijn is voor contractuele vorderingen naar Belgisch recht.

Wij wijzen u er op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. We spannen ons ook in om uw persoonsgegevens te updaten en bij te werken om hun nauwkeurigheid te behouden.

 

5. Waar bewaren wij uw gegevens en wie heeft toegang tot de gegevens die wij verwerken?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server en CRM-systeem, doch verdere verwerking van uw gegevens kan gebeuren op de computer, laptops, gsm van onze medewerkers, en dit in het kader van de doeleinden zoals bepaald bij artikel 4.

Uw gegevens worden, behoudens toepassing van artikel 4 of andere uitzonderingen, zoals vermeld in deze privacyverklaring, niet doorgegeven aan derden.

De toegang tot onze gegevensdatabank is beperkt en de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te garanderen.  Personen die toegang hebben tot onze gegevensdatabank zijn gehouden tot confidentialiteit.

Wij zullen steeds zo goed mogelijk uw persoonsgegevens beschermen tegen ongerechtvaardigde toegang, gebruik, vernietiging enz.: we maken daarbij gebruik van redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. De inspanningen die wij doen, eisen wij eveneens van onze leveranciers.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de EU: indien wij dit toch zouden voorzien dan berichten van u hiervan.

 

6. Wat zijn mijn rechten?

De GDPR voorziet voor u als gebruiker van deze website een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven).

Het betreft o.m.

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend. Wij behouden ons het recht voor u om veiligheidsredenen te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen. We sturen u de informatie per e-mail, tenzij u specifiek om de informatie vraagt per post of wanneer een e-mail niet mogelijk is wegens technische omstandigheden.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de GDPR. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst, instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Wij hebben tevens de mogelijkheid om uw gegevens te verwijderen. Omstandigheden waarin wij uw gegevens kunnen verwijderen:
 • We verwerken u gegevens niet meer of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie verder)
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting
 • Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.
 • Recht op data-portabiliteit: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of door te sturen aan een andere controller en/of verantwoordelijk voor de verwerking
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken, of wanneer zulks toch noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze dus alleen maar naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan deze rechten uitvoeren door zich te wenden naar: realestate@willemen.be

Indien u meent dat wij niettegenstaande onze inspanningen, toch niet in staat waren om uw verzoek optimaal te behandelen, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl/contact.

 

7. Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacy policy vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 25 mei 2018. We behouden ons het recht voor om deze policy op elk moment te wijzigen en/of bij te werken.

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ WILLEMEN REAL ESTATE

1. Qui sommes-nous ?

 • NLa S.A. Willemen Groep, ayant son siège social à 2800 Malines, Boerenkrijgstraat 133 et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise 0466.256.432.
 • La S.A. BCS Investissement (Willemen Real Estate), ayant son siège social à 2800 Malines, Boerenkrijgstraat 133 et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise 0441.436.112.

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement, la vente et la location de projets et de biens immobiliers, développés par nous et/ou par des tiers.

La présente politique de confidentialité s’applique à chaque utilisateur du site web www.willemen-realestate.be et de tout sous-site ou site d’entreprises associées (ci-après dénommés conjointement le « site web »), proposés par la S.A. Willemen Groep ou la S.A. BSC Investissement.

 

2. Pourquoi avons-nous une politique de confidentialité ?

Nous utilisons vos données à caractère personnel dans le cadre des activités de notre entreprise, et ce toujours en respectant la législation applicable. Nous souhaitons vous renseigner en toute transparence sur la façon dont nous traitons vos données à caractère personnel. C’est pourquoi nous vous proposons ci-dessous un aperçu des informations nécessaires à ce sujet. Le plus souvent, ces données à caractère personnel nous sont fournies par vous-même, mais dans certains cas, il se peut que nous les recevions de tiers.

Conformément au nouveau règlement sur la confidentialité des données « RGPD » (règlement général sur la protection des données), nous souhaitons vous informer de l’usage que nous faisons de vos données que nous collectons par le biais de notre site web, nos réseaux sociaux, etc.

La présente politique de confidentialité s’applique à toute information qui nous est transmise par des moyens électroniques. Ces informations peuvent être collectées par des formulaires à remplir sur notre site web ou par des courriels que vous nous envoyez. Les informations que nous obtenons via les réseaux sociaux (tels que Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.) relèvent également de cette politique de confidentialité, à condition que celle-ci soit conforme aux politiques de confidentialité des sites web ou réseaux sociaux en question, lesquelles, pour autant qu’elles dérogent à la présente politique, prévalent sur celle-ci. 

 

3. Vous souhaitez nous contacter ?

Pour toute question et/ou remarque, n’hésitez pas à nous contacter par les moyens suivants :

Questions/remarques sur le RGPD : realestate@willemen.be

 

4. Quelles données collectons-nous, pour quels motifs et pendant combien de temps les conservons-nous ?

Tout traitement de vos données, que vous soyez visiteur du site web ou client de notre entreprise, est réalisé de la façon décrite ci-après.

Nous traitons les données suivantes vous concernant :

 • nom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone
 • préférences et/ou centres d’intérêt personnels dans le cadre de notre offre de services en matière de biens immobiliers

Nous traitons vos données en tant que client, visiteur du site web, membre de notre entreprise, etc. afin de :

 • préparer un contrat (négociations, rédaction de l’offre…)
 • conclure le contrat
 • exécuter le contra
 • émettre des factures
 • suivre les transactions financières
 • assurer le service après-vente à la suite de l’exécution du contrat
 • vous fournir des informations à propos d’actions, etc., en guise de complément au contrat que nous avons conclu avec vous ou pour donner suite aux contacts établis entre vous et notre entreprise
 • vous envoyer, en tant que client et/ou personne intéressée, des informations sur des offres et promotions pertinentes, ainsi que notre newsletter, des concours, etc.
 • prospecter des clients et/ou des personnes intéressées, dont vous-même, et envoyer des actions commerciales de nos partenaires en lien avec nos services

Nous traitons plus précisément ces données comme suit :

Vous êtes client ou membre de l’entreprise ? Dans ce cas, les données que nous collectons sont nécessaires à l’exécution de notre contrat. Sans elles, nous ne serions pas en mesure de réaliser le contrat en question. Nous traiterons vos données dans ce cadre et, le cas échéant, nous les transférerons à des sous-traitants dont l’intervention est nécessaire à l’exécution du contrat.

De plus, nous nous réservons le droit d’utiliser vos données à des fins de marketing direct. L’utilisation de vos données à ces fins s’opère sur la base de votre consentement et/ou de notre intérêt légitime à entreprendre, à savoir pour la préparation d’éventuels contrats, pour le suivi de nos contacts, etc. Par le biais de ces actions de marketing direct, nous vous envoyons des informations et des offres ou promotions susceptibles de vous intéresser. Les données que nous utilisons à cet effet nous ont été fournies directement par vous et, sauf mention contraire dans la présente politique de confidentialité, elles ne seront pas transmises à des tiers, à l’exception des sous-traitants auxquels nous faisons appel pour la mise en place de ces actions de marketing direct.

De même, en vertu de votre consentement et/ou de notre intérêt légitime à entreprendre, nous pouvons utiliser les données que nous avons obtenues pour prospecter des clients et, le cas échéant, transmettre ces données à nos partenaires (commerciaux) à des fins commerciales, afin qu’ils puissent vous contacter avec des informations, des offres ou promotions, etc. susceptibles de vous intéresser.

Vous êtes utilisateur du site web et/ou vous vous êtes expressément inscrit à notre newsletter et/ou à l’un de nos services (en ligne) ? Dans ce cas, outre les dispositions de notre politique de cookies, le traitement de vos données s’opère aussi en vertu de votre consentement ou de notre intérêt légitime à entreprendre, comme précisé ci-après. Nous utilisons vos données à caractère personnel pour assurer la gestion de notre base de données, où nous les utilisons à des fins de prospection et de suivi des contacts que nous entretenons avec vous.

En vertu de votre consentement et/ou de notre intérêt légitime à entreprendre, nous pouvons utiliser les données que nous avons obtenues pour prospecter des clients et des visiteurs du site web ou d’autres canaux d’information et, le cas échéant, nous pouvons transmettre ces données à nos partenaires (commerciaux) à des fins commerciales, afin qu’ils puissent vous contacter avec des informations, des offres ou promotions, etc. susceptibles de vous intéresser.

De plus, nous nous réservons le droit d’utiliser vos données à des fins de marketing direct. L’utilisation de vos données à ces fins s’opère sur la base de votre consentement, que vous nous avez explicitement donné en utilisant le site web (formulaires à remplir), ou sur la base de notre intérêt légitime à entreprendre, et ce dans le cadre de la conclusion d’un contrat potentiel ou de l’éventuel suivi des contacts que nous entretenons avec vous. Par le biais de ces actions de marketing direct, nous vous envoyons des informations et des offres ou promotions susceptibles de vous intéresser, en vue de la préparation d’un contrat et/ou du suivi de notre collaboration potentielle. Les données que nous utilisons à cet effet nous ont été fournies directement par vous et, sauf mention contraire dans la présente politique de confidentialité, elles ne seront pas transmises à des tiers, à l’exception des sous-traitants auxquels nous faisons appel pour la mise en place de ces actions de marketing direct.

Sans préjudice des droits mentionnés ci-après, vous avez dans tous les cas et à tout instant le droit de retirer votre consentement sur simple demande, en envoyant un courriel à realestate@willemen.be, à condition de prouver votre identité (copie de la carte d’identité). Ce faisant, vous serez désinscrits de tous nos canaux de communication (voir plus loin).

Nous conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire à la finalisation de nos contacts et/ou de notre relation client. Au terme de celle-ci, ou en cas d’absence d’une relation client, vos données seront conservées pendant 10 ans maximum, durée qui correspond au délai de prescription maximal pour les actions contractuelles en droit belge.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de toutes les données que vous nous fournissez et que nous comptons sur leur exactitude. Si vos données ne sont plus à jour, nous vous demandons de nous le signaler par retour de courrier/courriel. De notre côté, nous nous efforçons de mettre à jour et de corriger vos données à caractère personnel pour en garantir l’exactitude.

 

5. Où conservons-nous vos données et qui a accès aux données que nous traitons ?

Vos données à caractère personnel sont sauvegardées sur un serveur et dans un système CRM, mais elles sont susceptibles d’être traitées sur l’ordinateur fixe, l’ordinateur portable ou le GSM de nos collaborateurs dans le cadre des finalités décrites à l’article 4.

Sauf application de l’article 4 ou autres exceptions, telles que mentionnées dans la présente politique de confidentialité, vos données ne seront pas transmises à des tiers.

L’accès à notre base de données est limité et nous prenons les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour en assurer la sécurité.  Les personnes qui ont accès à notre base de données sont tenues à la confidentialité.

Nous nous efforcerons toujours de protéger au mieux vos données à caractère personnel contre toute consultation, utilisation, destruction, etc. injustifiée : à cet effet, nous mettons en œuvre des mesures de sécurité physiques, administratives et techniques raisonnables. Les efforts que nous consentons, nous les exigeons également de nos prestataires.

Nous ne pouvons nullement être tenus pour responsables de dommages directs ou indirects découlant d’une utilisation erronée ou illicite des données à caractère personnel par un tiers.

Nous ne transmettrons pas vos données à caractère personnel en dehors de l’UE ; si nous devions quand même prévoir un tel transfert, vous en seriez dûment informé.

 

6. Quels sont mes droits ?

En tant qu’utilisateur de ce site web, le RGPD vous garantit des droits que vous pouvez invoquer sous certaines conditions. Outre le droit de retirer votre éventuel consentement, vous disposez, à condition de pouvoir prouver votre identité (copie de carte d’identité), de divers droits par rapport au traitement de vos données (tel qu’il a été décrit ci-dessus).

Il s’agit notamment du :

 • Droit d’accès et de consultation : vous avez le droit de prendre gratuitement connaissance des données dont nous disposons vous concernant et de vérifier à quelles fins elles sont utilisées. Nous nous réservons le droit de vous demander de produire une pièce d’identité par mesure de sécurité. Nous vous enverrons les informations par courriel, sauf si vous nous demandez explicitement un envoi par la poste ou lorsque l’envoi d’un courriel s’avère impossible pour des raisons techniques.
 • Droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir la rectification (correction) de vos données à caractère personnel erronées et de compléter les données à caractère personnel incomplètes.
 • Droit à l’effacement des données ou à la limitation du traitement : vous avez le droit de nous demander d’effacer vos données à caractère personnel ou d’en limiter le traitement dans les circonstances et sous les conditions fixées par le RGPD. Nous pouvons refuser l’effacement ou la limitation du traitement de toutes les données à caractère personnel qui, pour nous, sont nécessaires à l’exécution d’une obligation légale, à la réalisation du contrat, à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, ou encore à la sauvegarde de notre intérêt légitime, et ce tant que ces données seront nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Nous avons également la possibilité de supprimer vos données. Les circonstances dans lesquelles nous pouvons supprimer vos données sont les suivantes :
 • Nous ne traitons plus vos données ou n’en avons plus besoin.
 • Vous retirez votre consentement au traitement.
 • Vous avez exercé votre droit d’opposition (voir plus loin).
 • Vos données ont fait l’objet d’un traitement illicite.
 • Il existe une obligation légale.
 • Vos données ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information.
 • Droit à la portabilité des données : vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel que vous nous avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et/ou de les transférer à un autre vérificateur et/ou un autre responsable du traitement.
 • Droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel pour des raisons sérieuses et légitimes. Veuillez toutefois garder à l’esprit que vous ne pouvez pas vous opposer au traitement des données à caractère personnel dont nous avons besoin pour exécuter une obligation légale, réaliser le contrat ou sauvegarder notre intérêt légitime, et ce tant que ces données seront nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.
 • Droit de retrait du consentement : Si le traitement des données à caractère personnel est basé sur votre consentement préalable, vous avez le droit de retirer ce consentement. Dès lors, nous ne traiterons ces données à caractère personnel que si nous disposons d’une autre base juridique justifiant le traitement ou si celui-ci est malgré tout nécessaire dans le cadre de l’exécution du contrat. Sachez que le retrait de votre consentement ne concerne que l’avenir et que tout traitement antérieur sera considéré comme légal.
 • Décisions automatisées et profilage : nous confirmons que le traitement des données à caractère personnel ne comprend pas de profilage et que vous ne ferez pas l’objet de décisions entièrement automatisées.

Vous pourrez exercer les droits précités en adressant un courriel à realestate@willemen.be

Si vous estimez que, malgré nos efforts, nous n’avons pas été en mesure d’assurer un traitement optimal de votre demande, vous avez le droit de soumettre une réclamation à l’autorité de protection des données. Rendez-vous à cet effet sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact.

 

7. Modifications de la politique de confidentialité

La présente politique de confidentialité remplace toutes les versions antérieures et entre en vigueur le 25 mai 2018. Nous nous réservons le droit de la modifier et/ou de la corriger à tout instant.

 

PRIVACY POLICY – WILLEMEN REAL ESTATE

1. Who are we?

 • NV Willemen Groep, having its registered office at 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133 and registered with the Crossroads Bank for Enterprises under enterprise number 0466.256.432.
 • NV BCS Investissement (Willemen Real Estate), having its registered office at 2800 Mechelen, Boerenkrijgstraat 133 and registered with the Crossroads Bank for Enterprises under enterprise number 0441.436.112.

We are a company specialising in the development, sale and rental of real estate and projects, developed by ourselves and/or by third parties.

This Privacy Policy applies to every user of the website www.willemen-realestate.be and all its sub-sites or sites of affiliated companies (hereinafter referred to as the "Website") offered by NV Willemen Groep or NV BSC Investissement. 

 

2. Why do we have a privacy policy?

We use your personal data in connection with our business activities, and always do so under compliance with all applicable legislation. In order to inform you about how we handle this personal data, you will find an overview of all the information below. We usually obtain this information directly from you, but in certain cases we may receive your personal data from third parties.

As required under the new Privacy Act 'GDPR' (General Data Protection Regulation), we would like to inform you about what we do with your data that we collect via our Website or social media (etc.).

This privacy policy shall apply to all information provided to us by electronic means. This information may be collected through the forms on our Website or through the information that you provide to us by e-mail. This privacy policy shall also apply to information that we obtain via social media (such as Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.), insofar as there are no differences between this privacy policy and the privacy policy of such websites or social media; in case of differences however, the privacy policy of such websites or social media shall take precedence over this privacy policy. 

 

3. Do you want to contact us?

You may always contact us in case you have any questions and/or comments, via the following:

Contact details for matters relating to GDPR: realestate@willemen.be

 

4. What data do we collect, why do we do this and how long do we keep track of your data?

All processing, either as a visitor to the website or as a customer of our company, is done in the manner described below.

We process the following data relating to you:

 • name, address, email address, telephone number
 • personal preferences and/or interests relating to the services offered by us in connection with real estate

We process your data as a customer, website visitor, member of our company etc. for the following purposes:

 • preparation of a contract (negotiations, preparation of quotations, etc.),
 • the conclusion of the contract,
 • the performance of a contract
 • issuing invoices
 • monitoring of payment transactions
 • service to customers after fulfilling the contract
 • providing information about campaigns etc. that can be an addition to the agreement that we conclude with you, or to the contacts between you and our company.
 • informing you as a customer and/or interested party about offers that may be of interest to you, sending out newsletters, competitions, etc.
 • prospecting you as a customer and/or interested party and the commercial campaigns of our partners that are geared to our services

In particular, we process these data as follows:

Are you a customer or a member of the company? The data collected by us is required for the fulfilment of our contract. Without these data, we will not be able to fulfil the contract. In this context, your data will be processed by us and, if necessary, passed on to processors, whose intervention is required in connection with the performance of the agreement.

In addition, we reserve the right to use your data for direct marketing purposes. This is done on the basis of your consent and/or our justified interest in doing business, i.e. preparing agreements if any, further follow-up of our contacts, etc. Through direct marketing as aforesaid, we provide you with information and offers that may be of interest to you. The data that we use for this purpose were obtained directly from you and, unless otherwise stated in this privacy policy, will not be passed on to third parties, with the exception of the processors that are engaged for the implementation of this direct marketing.

Likewise, on the basis of your consent and/or our legitimate interest in doing business, we may use the data that we have obtained to prospect customers, and, if necessary, we may also pass these data on to our (commercial) partners for commercial purposes, so that they can contact you with relevant information, offers, etc. that may be of interest to you.

Are you a user of the website and/or did you explicitly subscribe to our newsletter and/or one of our (online) services? In addition to the provisions in our Cookie Policy, we process your data on the basis of your consent, or on the basis of our justified interest in doing business, as specified below. These data are used by us in connection with our database management, where your data are required for the purposes of further follow-up of our mutual contacts, and are also used in the context of prospecting.

Based on your consent and/or our justified interest in doing business, we may use the data we obtain to prospect customers and visitors to the website or other information channels, and, if necessary, also pass this data on to our (commercial) partners for commercial purposes, so that they can contact you with relevant information, offers, etc. that may be of interest to you.

In addition, we reserve the right to use your data for direct marketing purposes. This is done on the basis of the consent that we expressly obtain when you use the website (forms), or based on our justified interest in doing business, within the framework of a possible agreement to be concluded, or for further possible follow-up of our mutual contacts. Through this direct marketing, we provide you with information and offers that may be of interest to you, in preparation for an agreement and/or further follow-up of our potential cooperation. The data that we use for this purpose were obtained directly from you and, unless otherwise stated in this privacy policy, will not be passed on to third parties, with the exception of the processors that are engaged for the implementation of this direct marketing.

Without prejudice to the rights as described below, you shall always have the right to withdraw your consent on simple request, by sending an email to realestate@willemen.be, subject to providing proof of your identity (copy of the identity card). In such case, you will be unsubscribed from all our communication channels. (also see below)

We store your personal data as long as is required for the handling of our customer - relationship and/or contacts. At the end of this period, or in the absence of a customer relationship, your data will be stored for a maximum of 10 years, as this is the ultimate limitation period for contractual claims under Belgian law.

We would like to point out that you are responsible for all the information that you provide us with, and that we rely on its accuracy. We request you to notify us immediately in case any of your details are out of date. We also endeavour to update and improve your personal data in order to maintain their accuracy.

 

5. Where do we store your data and who has access to the data that we process?

Your personal data will be stored on a server and CRM (Customer Relationship Management) system, but further processing of your data may take place on our employees' computers, laptops and mobile phones, for the purposes set out in Clause 4.

Your data will not be passed on to third parties, except for the application of Clause 4 or other exceptions, as mentioned in this privacy policy.

Access to our database is limited and the necessary technical and organisational measures have been taken to guarantee security.  Persons who have access to our database are bound to maintain confidentiality.

We will always protect your personal data against unauthorised access, use, destruction, etc. to the best of our ability: we will use reasonable physical, administrative and technical security measures. We also require our suppliers to take the necessary efforts.

Under no circumstances can we be held liable for any direct or indirect damage resulting from an incorrect or unlawful use of the personal data by a third party.

We will not transfer your personal data outside the EU: if however, we do so, we shall notify you of the same.

 

6. What are my rights?

As a user of this website, the GDPR confers a number of rights on you that you may invoke subject to certain conditions. In addition to the right to withdraw any consent you may have given, you have various rights relating to the processing operations (as described above) subject to providing proof of identity (copy of identity card).

These include, but shall not be limited to

 • Right of access and inspection: you have the right to view the data stored by us concerning you free of charge, and also to determine the purposes for which the same is used. We reserve the right to request you to provide us with proof of your identity for security reasons. We will send you the information by email, unless you specifically request the information by post, or in case an e-mail cannot be sent on technical grounds.
 • Right to rectification: you have the right to rectify (correct) any of your personal data that may be incorrect, or to complete personal data that may be incomplete.
 • Right to erasure or restriction: you have the right to ask us to erase your personal data or to limit their processing under the circumstances and conditions set out by the GDPR. We may refuse the erasure or restriction of any personal data that we may require in order to fulfil a legal obligation, perform the agreement, institute, exercise or defend legal claims, or our legitimate interest, for as long as these data are required for the purposes for which they were collected. We also have the option of deleting your data. Circumstances under which we may delete your data:
 • We no longer process or need your data.
 • You have withdrawn your consent to processing
 • You have invoked your right to object to the processing (see below)
 • Your data have been processed unlawfully.
 • There is a legal obligation
 • Your data have been collected in connection with the provision of information society services.
 • Right to data portability: you have the right to obtain the personal data that you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable form and/or to forward it to another controller and/or person responsible for the processing
 • Right to object: you have the right to object to the processing of your personal data on serious and legitimate grounds. However, we request you to note that you cannot object to the processing of personal data that is required by us in order to fulfil a legal obligation, or to perform the agreement, or for our legitimate interest, for as long as these data are required for the purposes for which they were collected.
 • Right to withdrawal of consent: If the processing of personal data is subject to prior consent, you have the right to withdraw such consent. This personal data will only be processed if we have another legal basis for doing so, or if this is still required in connection with the fulfilment of the agreement. If you withdraw your consent, it will only apply prospectively and all previous processing until that point will be considered legal.
 • Automatic decisions and profiling: we hereby confirm that the processing of personal data does not include profiling, and that you are not subject to fully automated decisions.

You can exercise these rights by contacting: realestate@willemen.be

If you believe that, despite our efforts, we were not able to handle your request in the best possible way, you always have the right to lodge a complaint with the privacy committee. This can be done via https://www.privacycommission.be/nl/contact.

 

7. Changes to the privacy policy

This privacy policy supersedes all previous versions and shall apply with effect from 25 May 2018. We reserve the right to change and/or update this policy at any time.